Säkerhetsskydd och säkerhetsskyddad upphandling - 2022 Ny titel!


De nya reglerna har lett till behov av en helt omarbetad bok. Till skillnad från tidigare publikatoiner utgår boken från de utmaningar som Verksamhetsutövare har inom såväl området säkerhetsskydd som området säkerhetsskyddade upphandlingar. Processerna är beroende av varandra och det är just det perspektivet som boken fångar.

De bägge processerna för Säkerhetsskydd och säkerhetsskyddad upphandling behandlas på ett kronologiskt och lättfattligt sätt.


Boken lämpar sig särskilt väl för de som tidigare inte varit insatta och är en snabb väg till att förstå ett komplext område på ett övergripande sätt.  

Boken finns för beställning på JURE förlag.


Klicka på boken för att beställa.


Säkerhetsskyddet och upphandlande myndigheter - 2022 Artikel i UrT 2022 nr 3.


Upphandlingsrättslig tidskrift ges dels ut direkt till prenumeranter, och finns även online hos Karnov.


För att läsa artikeln, prenumerera gärna på UrT eller Karnov. 


Säkerhetsskyddad upphandling - 2021 uppdaterad andra upplaga


En allt större del av samhällsviktig verksamhet utförs av privata aktörer. Det innebär att kontrollen hos de offentliga aktörer som har ansvaret för säkerhetsskydd i motsvarande mån måste delas med privata aktörer. Denna utveckling har i sin tur ställt ökade krav på upphandlande myndigheter att se till att säkerhetsklassad information inte läcker ut till obehöriga. Detta arbete har successivt genomförts under ett antal år och MSB genomförde redan 2014 en undersökning av hur upphandlingarna kunde omfatta stärkt robusthet inom ramen för upphandlingsförfarandet.

I den här boken behandlas säkerhetsskyddad upphandling. Det är den process där den upphandlande myndigheten analyserar vilka skyddsvärden som finns i upphandlingen. Myndigheten tecknar sedan ett säkerhetsskyddsavtal med leverantören för att säkerställa säkerhetsskyddet i upphandlingen. Tanken är att samma nivå på skydd för uppgifterna ska upprätthållas av leverantören som myndigheten själv upprätthåller.

Här beskrivs de nya reglerna som innebär att verksamhetsutövaren ska säkerställa att personal hos en leverantör som verksamhetsutövaren ingått säkerhetsskyddsavtal med har nödvändig och tillräcklig kunskap inom säkerhetsskyddsområdet. Detta ska ske genom utbildning av personalen. Det gäller även personalen på myndigheten.


Boken är slutsåld. 
Säkerhetsskyddad upphandling


En allt större del av samhällsviktig verksamhet utförs av privata aktörer. Det innebär att kontrollen hos de offentliga aktörer som har ansvaret för säkerhetsskydd i motsvarande mån måste delas med privata aktörer. Denna utveckling har i sin tur ställt ökade krav på upphandlande myndigheter att se till att säkerhetsklassad information inte läcker ut till obehöriga. Detta arbete har successivt genomförts under ett antal år och MSB genomförde redan 2014 en undersökning av hur upphandlingarna kunde omfatta stärkt robusthet inom ramen för upphandlingsförfarandet.

I den här boken behandlas säkerhetsskyddad upphandling. Det är den process där den upphandlande myndigheten analyserar vilka skyddsvärden som finns i upphandlingen. Myndigheten tecknar sedan ett säkerhetsskyddsavtal med leverantören för att säkerställa säkerhetsskyddet i upphandlingen. Tanken är att samma nivå på skydd för uppgifterna ska upprätthållas av leverantören som myndigheten själv upprätthåller.

Här beskrivs de nya reglerna som innebär att verksamhetsutövaren ska säkerställa att personal hos en leverantör som verksamhetsutövaren ingått säkerhetsskyddsavtal med har nödvändig och tillräcklig kunskap inom säkerhetsskyddsområdet. Detta ska ske genom utbildning av personalen. Det gäller även personalen på myndigheten.


Boken är slutsåld. Miljö och social hänsyn i offentlig upphandling


Den offentliga upphandlingen omsätter cirka 600 miljarder kr/år i Sverige och över 2000 miljarder € inom EU. Upphandlande myndigheter har en stor möjlighet att använda dessa skattepengar på ett sätt som tar hänsyn till miljö- och sociala frågor.

Denna bok har kommit till för att täcka två syften och innehåller två delar. Den första delen ger den en politisk bakgrund och en juridisk genomgång av rättsläget och de ökande möjligheterna att ta miljö- och sociala hänsyn i offentlig upphandling.

Den andra delen är tänkt att fungera som en praktisk hjälpreda för de myndigheter som arbetar med att genomföra hållbara upphandlingar, det vill säga upphandlingar där miljö- och sociala hänsyn tas. Här ges en beskrivning av hur man kan arbeta med miljö- och sociala hänsyn i praktiken och hur man kan omsätta politiska målsättningar i verkligheten. Boken utgår i denna del ifrån upphandlingsprocessen och går in på vilka arbetssätt en upphandlande myndighet lämpligen bör använda vid miljöanpassad och socialt ansvarsfull upphandling; från organisatoriska förutsättningar, behovs- och marknadsanalys, hur man kan ställa krav och slutligen till hur dessa krav lämpligen bör följas upp. Dessutom ges en djupare beskrivning av vilka förutsättningar som gäller i de branscher som har störst miljöpåverkan.

Boken riktar sig till beslutsfattare, upphandlingschefer, upphandlare, leverantörer, jurister och inte minst som kurslitteratur för studenter inom offentlig upphandling.


Boken finns för beställning på JURE förlag.


Klicka på boken för att beställa.


Strategisk offentlig upphandling


Strategiska mål kan uppnås genom offentlig upphandling. Det är något som är självklart för många idag. Men kraven på att arbeta strategiskt kan bli alltför tunga, om verksamheten inte är organiserad för det, särskilt för mindre upphandlande myndigheter med få resurser. För vissa kan det strategiska arbetet innebära ett nytt synsätt, för andra att hela verksamheten måste förändras. Det är därför av stor vikt att upphandlingsfrågor diskuteras i ledningsgrupper, så att det finns mandat att förändra verksamheten.

Den här boken visar hur du kan arbeta strategiskt för att lyckas med den förändringen; hur du kan gå från förvaltning till verksamhetsutveckling. Boken tar bland annat upp frågor om hur verksamheten bör vara organiserad, hur förändringen bör förankras och kommuniceras samt hur du skapar rätt strategiska och operativa förutsättningar i varje enskild upphandling.

Varje kapitel avslutas med ett praktiskt exempel från Växjö kommun, där upphandlingsenheten gått från att vara en förvaltande enhet till att bli en strategisk inköpsorganisation, direkt underställd kommunledningen. Här finns mycket inspiration och tips om hur du själv kan gå vidare för att lyfta den offentliga upphandlingen.


Boken finns för beställning på JURE förlag.


Klicka på boken för att beställa.